Czy można zmusić gminę do wybudowania wodociągu?

Nie ma przepisów, które nakładałyby na gminę obowiązek wybudowania wodociągu na jej terenie. Właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie gminy nie przysługuje żadne roszczenie w tym zakresie. Z tego względu najlepiej porozumieć się z gminą na drodze negocjacji. Pewnym rozwiązaniem może być również podzielenie kosztów doprowadzenia sieci wodociągowej między gminę i inwestorów.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej